ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂLARI

İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ*

 

Işık GÜRŞİMŞEK

Deniz Ekinci VURAL

Ebru SELÇİOĞLU DEMİRSÖZ

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği eğitimi programı ile Okul Öncesi Öğretmenliği eğitimi programına devam eden öğretmen adaylarının duygusal zekâları ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini, okulöncesi öğretmenliği eğitimi programından 100, sınıf öğretmenliği eğitimi programından 100 toplam 200 3. ve 4. sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına Mumcuoğlu (2002) tarafından dil eşdeğerliği yapılan Bar-on Duygusal Zekâ Ölçeği ile Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Envanteri uygulanarak öğretmen adaylarının duygusal zeka ve iletişim becerileri arasındaki puanların ilişkisi korelasyon analizi yoluyla saptanmış, iki grubun duygusal zeka ve iletişim becerileri puanları arasında farklılıklar t-testi yoluyla incelenmiştir. Mumcuoğlu tarafından dil eşdeğerliği yapılan Bar-On EQ-i' Türkçe formun alt boyutlarının Cronbach alfa güvenirlik katsayıları. 48 ile .84 arasında yer almaktadır. Tüm katsayılar istatistiki açıdan p<.01 düzeyinde anlamlıdır. Bu çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının duygusal zekâları ile iletişim becerileri arasındaki anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Bulgular öğretmen eğitimine yönelik önerilerle desteklenmiştir.

Anahtar Sözcükler: duygusal zekâ, iletişim becerileri, öğretmen eğitimi

Doc. Dr. , Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, ısık.gursimsek@deu.edu.tr

Arş.Gör. , Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, deniz.ekinci@deu.edu.tr

Arş.Gör. , Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, ebru.selcioglu@deu.edu.tr

*Ege Üniversitesi, Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumunda Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur.

 

 

 

 

11-15

* Metnin tamamını görebilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat reader yüklü olmalıdır. Yüklü değilse yüklemek için Tıklayınız