5e Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Hatırlama Düzeyine Etkisi: “Eğik Atış Hareketi” Örneği

An Example for The Effect of 5e Model on the Academic Success and Recognition Level of Students: “Projectile Motion ”

 

 

İsmet ERGİN*

 

Özet

 

Bu çalışmada; bir ortaöğretim kurumununlise1. sınıfında yer alan Fizik dersinde, 5E Modeli esas alınarak, Eğik Atış Hareketi konusunda uygulanan derslerin; öğrencilerin akademik başarısına ve hatırlama düzeylerine etkisi araştırılmış, sonuçlar ortaya konularak önerilerde bulunulmuştur. Konu seçimi yapılırken uygulama yapılan öğrencilerin hem ilgisini çekecek, hem de anlaşılması zor olanEğik Atış Hareketi konusu seçilmiştir. Araştırma 2004–2005 bahar döneminde lise 1.sınıfta öğrenim gören 84 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada akademik başarıyı ve hatırlama düzeyini belirlemek için Eğik Atış Hareketi Çoktan Seçmeli Başarı Testi kullanılmıştır. Uygulama sonucu yapılan analizlerde 5E Modeli’nin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin, geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerine göre akademik başarı ve hatırlama düzeyi yönünden daha başarılı oldukları sonucuna varılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur.    

 

Anahtar Kelimeler:Fizik eğitimi, 5E modeli, eğik atış hareketi.

 

Abstract

 

The aim of this study is to explore the effects of the use of 5E model for instructing the “Projectile Motion” lessons within the scope of the “Physics Education” courses offered to first grade students in high school. Moreover, having presented the outcomes, some suggestions have been raised. The subject of Projectile Motion was particularly chosen, as this subject would be interesting to the students who participated in this research. The research was carried out on 84 high school students. During the research, multiple choice success test were applied for each subject. In the analysis made in the light of the findings from the research, it has been observed that the experiment group students to whom the 5E model was applied were more successful than the control group students. In the light of the results obtained from the research, some suggestions have also been brought up in this study.

 

 

Key Words : Physics education, 5e model, projectile motion.

 

*Dr.Öğ.Yzb.İsmet ERGİN, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Çankaya/Ankara, E-Posta: ismet.ergin@gmail.com

 

 

* Metnin tamamını görebilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat reader yüklü olmalıdır. Yüklü değilse yüklemek için Tıklayınız