Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Saatlerinde Kullanılan Çocuk Edebiyatı Ürünlerini Seçme Ölçütleri

The Criteria of Turkish Teachers and Class Teachers in Choosing the Children’s Books for Reading Hour

 

Hülya YAZICI OKUYAN *

 

 

Özet

 

Çocuğun anadilini öğrenme ve okuma kültürü edinme sürecinde çocuk kitaplarının önemli bir işlevi vardır. Çocuk kitaplarının bu önemli işlevi yerine getirebilmesi için kitapların dış yapı, iç yapı ve eğitsel özelliklerinin çocuğa göre hazırlanması gerekir. Çocuğa görelik, çocukların içinde bulundukları dönem özelliklerini, onların yaşla beraber değişen ilgi ve gereksinimlerini tanıyıp hazırlanacak kitabı bunlarla örtüştürmeyi zorunlu kılar. Bu kitapların seçilmesi ve çocuklarla buluşturulmasında öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu araştırmanın amacı, Burdur ili merkez ilköğretim okulları 5. ve 6. sınıflarında, Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin okuma saatlerinde kullandıkları çocuk edebiyatı ürünlerini seçme ölçütlerine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen anket uygulanmıştır. Anketin I. bölümü’nde öğretmenlere ilişkin kişisel bilgiler; II. bölümünde ise, kitap seçim ölçütleri yer almıştır. Kitap seçim ölçütleri, kitapların “dış yapı”, “iç yapı” ve “eğitsel özellikleri” açısından üç bölümde gruplandırılmıştır. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin okuma saatlerinde kullandıkları kitap seçiminde, özellikle kitapların iç yapı ve eğitsel özelliklerine daha çok önem verdiklerini göstermiştir.

 

Anahtar kelimeler : Çocuk edebiyatı, okuma kültürü edinme süreci, çocuk kitapları, Türkçe ve sınıf öğretmenleri.

 

Abstract

 

Children’s books have a very important function in child’s developing his mother tongue and gaining a reading culture. For the books to realize this function, their content, outer properties and educational quality should be prepared according to the needs of the child. A book’s being according to the child makes it compulsory to know the characteristics of the time when the child grow up and his/her interests and requirements changing with the time and also overlapping these with the book. Teachers have big responsibilities in choosing the books and introducing them to the children. The aim of this research is to present the views of primary and Turkish Language teachers of 5th and 6th grades in the center of Burdur concerning the criteria in choosing the children’s books to be read during the reading hour. A questionnaire which was developed by the researcher was devised as a tool to gather data. There are personal details about teachers in the first part of the questionnaire and the criteria to choose books in the second part. The criteria of choosing books were divided into three groups as “outer structure”, “inner structure” and “educational properties”. The findings have shown that teachers give more importance to inner structure and educational properties of the books while choosing them for reading hour.

 

Keywords: Children’s Literature, the process of gaining a reading culture, children’s books, Turkish and class teachers.

* Yrd.Doç.Dr. Hülya YAZICI OKUYAN, MAKÜ, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, hokuyan@mehmetakif.edu.tr

 

 

* Metnin tamamını görebilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat reader yüklü olmalıdır. Yüklü değilse yüklemek için Tıklayınız