Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumları: Burdur Örneği

Pre-school Teachers’ Job Satisfaction: Burdur Example

 

Hülya ŞAHİN * , Aylin DURSUN * *

 

 

Özet

 

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin, yaş, medeni durum, kıdem, aylık gelir, üstlerinden takdir görme, okulun maddi olanaklarını yeterli görme değişkenleri açısından anlamlı düzeyde fark gösterip göstermediği incelenmiştir. Burdur il merkezinde görev yapan toplam 39 okul öncesi öğretmeni çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veriler, Minnesota İş Doyum Ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan, öğretmenlerin kişisel özelliklerine, çalışma ortamlarına ilişkin sorulardan oluşan kişisel bilgi formu ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin yaşlarına, medeni durumlarına, kıdemlerine ve aylık gelire göre değişmediği saptanmıştır. Bununla birlikte; üstlerinden takdir gören öğretmenlerin genel iş doyum düzeylerinin, üstlerinden takdir görmeyenlere göre ve okulun maddi olanaklarını yeterli gören öğretmenlerin dışsal ve genel iş doyum düzeylerinin, okulun maddi olanaklarını yeterli görmeyen öğretmenlere göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir.

 

Anahtar kelimeler : Okul öncesi öğretmeni, iş doyumu, kişisel özellikler.

 

Abstract

 

The pre-school teachers job satisfaction levels, in terms of the variables of age, marital status, seniority, pension income amount, the top of the visual appreciation, seeing the school’s physical possibilities sufficiently is to examine whether to become different or not. In the centre of Burdur province , working 39 pre-school teachers formed the working group. Survey data were obtained by the personal information form consisting of questions relating to Minnesota job satisfaction scale, teachers’ personal features prepared by researchers and work environment. As a result of research, pre-school teachers ‘job satisfaction levels didn’t show any significant difference for their age, their seniority and marital status, moreover, the overall job satisfaction levels of the teachers who are at the top of the discretion is higher than the unappreciated ones, the external(job content related) and overall job satisfaction levels of the teachers who find sufficient teachers’ materials and financial possibilities of school is higher than those who find non-sufficient teachers’ materials and financial possibilities of school was detected.

 

Keywords: Preschool teacher, job satisfaction, personal features.

* Yrd.Doç. Dr. Hülya ŞAHİN, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma ABD, hsahin@mehmetakif.edu.tr

* * Araş. Gör. Aylin DURSUN, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ABD, adursun@mehmetakif.edu.tr

 

 

* Metnin tamamını görebilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat reader yüklü olmalıdır. Yüklü değilse yüklemek için Tıklayınız