Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Alınan Müzik-Müzik Öğretimi Derslerinin Öğretmenlik Uygulamalarındaki Yansımaları

 

Reflections of Music and Music Training Classes Taken at Main Learning Branch of Class Teaching in Teaching Practices

 

Dolunay Akgül BARIŞ*

Ebru ÖZATA **

Özet

Günümüz çağdaş eğitim sistemi içerisinde, artık sanat eğitimi de bilim ve teknoloji ile birlikte gerektiği yeri almaktadır. Sanat Eğitiminin en önemli kollarından biri de Müzik Eğitimi ve Öğretimidir. Eğitim sistemimiz içerisinde çocuklarımız sistematik bir müzik eğitimine ilköğretim döneminde başlamaktadırlar. Müzik Eğitiminin temellerinin atıldığı bu dönemde çoğu okullarımızda sınıf öğretmenleri tarafından yürütülen Müzik Eğitimi derslerinde, sınıf öğretmenlerimizin konuya ilişkin yeterli bilgiye ve donanıma sahip olmaları ayrıca önem taşımaktadır. Bu amaçla, Eğitim fakülteleri Sınıf öğretmenliği ABD son sınıf öğrencilerinin lisans döneminde aldıkları Müzik ve Müzik öğretimi derslerinin, son sınıf öğretmenlik uygulamalarındaki yansımaları tespit edilmeye çalışılmış, örneklem olarak ise, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalının son sınıfında öğrenim görmekte olan 43 öğrenci alınmıştır. Öğrencilere veri toplamak amacı ile anket tekniğiyle sorular yöneltilmiş, elde edilen verilerin SPSS programıyla çözümlemesi yapılarak, sonuçlara ulaşılmıştır.

 

Anahtar kelimeler: Müzik eğitimi, öğretmenlik uygulaması, müzik dersi

 

Abstract

 

In today’s contemporary education system, now art education together with science and technology also takes its place which is needed. One of the most important branches of art education is Music Education and Teaching. In our education system our children systematically start their music education in the primary education period. In this period in which foundation of music education is laid music education classes are carried out by the class teachers in most of our schools so our those teachers should be well equipped with the necessary knowledge relating to the subject. For this purpose, the reflactions of music and music training classes taken by class teachers during the licence term in the senior class membership practices were tried to find out and 43 students of mastership department of the University of Abant İzzet Baysal were taken as sampling. A questionnaire was delivered to the students to collect data and the optained data was analyzed by SPSS programme and the results were derived.

Key words: Music education, mastership practice, music class

*  Doç Dr. Dolunay Akgül Barış, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi, dolunayakgul@hotmail.com

** Ebru ÖZATA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi, ebuycd@mynet.com

 

 

* Metnin tamamını görebilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat reader yüklü olmalıdır. Yüklü değilse yüklemek için Tıklayınız