Lise Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Cinsiyet Açısından İncelenmesi

An Investigation of High School Students’ Environmental Attitudes In Terms of Gender

Ercan KAYA * , Mustafa AKILLI ** , Fatih SEZEK ***

 

Özet

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin çevreye karşı tutumlarını cinsiyet açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemini Erzurum ilinde farklı liselerde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında öğrencilerin çevreye karşı tutumlarını belirlemek amacıyla, güvenirlik katsayısı 0,72 olarak hesaplanmış olan “çevresel tutum ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek “çevresel davranış” ve “çevresel düşünce” alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Ölçek Erzurum’daki yedi liseden toplam 450 öğrenciye uygulanmış ve sonuçları SPSS programı 12.0 sürümü yardımıyla değerlendirilmiştir. Sonuçta cinsiyetin çevreye karşı tutumu kız öğrenciler lehine etkilediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte en önemli tespitlerden birisi de adayların çevresel düşüncelerini davranışa dönüştürme konusunda yetersiz olmalarıdır.

Anahtar sözcükler: Çevresel tutum, lise öğrencileri, cinsiyet, Türkiye

 

Abstract

The aim of this study is to investigate high school students’ attitudes towards environment with respect to gender. Sample of the study was chosen from seven of High schools in Erzurum. In order to determine students’ attitudes towards environment “Environmental Attitude Scale (EAS)” was used. The reliability coefficient for EAS was found as 0,72. This scale consists of “environmental behaviour” and “environmental thought” sub-scales. Scale was administered to 450 students and results evaluated by SPSS packet program. As a result, it is found that gender effect environmental attitudes. In addition to this, one of the most important finding is that candidates are insufficient to reflect of environmental thoughts to their behaviors.

Keywords: Environmental attitude, high school students, gender, Turkey.

* Yrd. Doç. Dr. Ercan Kaya, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü, Biyoloji Eğitimi ABD, e-posta: ercan25kaya@atauni.edu.tr

** Arş. Gör. Mustafa Akıllı, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, e-posta: mustafaakilli@atauni.edu.tr >

** * Yrd. Doç. Dr. Fatih Sezek, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, e-posta: fsezek@atauni.edu.tr

 

 

* Metnin tamamını görebilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat reader yüklü olmalıdır. Yüklü değilse yüklemek için Tıklayınız