Okul Yöneticilerinin Duygularını Yönetme Yeterliklerine İlişkin Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Görüşleri *

The Perceptions of School Managers and Teachers’ on School Managers’ Emotion Management Competencies

 

Osman TİTREK **

Mustafa BAYRAKÇI *** Demet ZAFER ***

 

 

Özet

Son yıllarda duygularını yönetme becerisi, okul yöneticilerinin sahip olması gereken en önemli sosyal ve duygusal yeterlikler arasında ifade edilmeye başlanmıştır. Bu nedenle okul yöneticilerinin duygularını yönetme yeterliklerinin öğretmen ve yönetici görüşlerine göre belirlenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Ayrıca bazı değişkenlere göre görüşler arasında anlamlı fark olup-olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma tarama modeli ile Sakarya, Kırıkkale ve Muş illerinde 826 öğretmen ve okul yönetici ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Titrek’in (2004) geliştirdiği, Öğretim Üyelerinin İşyaşamında Duygusal Zekâ Yeterliklerini Kullanma Düzeylerini Belirleme Ölçeği’nin bir alt ölçeği olan “Duyguları Yönetme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada birinci alt problemin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma; ikinci alt problemin analizinde ise t-test, tek yönlü varyans analizi ve Tukey b analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, okul yöneticilerinin “sorumlulukları yerine getirme, söz tutma ve etik davranışlarda bulunma yeterliklerinin yüksek düzeyde olumlu algılanırken, sakin olma, öfkeden kurtulma ve stresli durumlarda sakinleşme” gibi yeterliklerde ise bazı yetersizliklerin var olduğu belirlenmiştir. Ayrıca “cinsiyet, kıdem, okul türü, yöneticinin yönetim tarzı ve yöneticiye politik yakınlık” değişkenlerinde görüşlerin anlamlı olarak farklılaştığı saptanmıştır. .

 

Anahtar Sözcükler: Okul yöneticisi, duygu yönetimi, yönetici ve öğretmenlerin görüşleri.

 

Abstract

Emotion management skills are among most important social and emotional competencies that school managers must have in recent years. Therefore, the purpose of this study is to determine the emotion management competencies of school managers according to the perceptions of teachers and managers. The research was carried out in schools with the survey type with 826 teachers and managers studying in Sakarya, Kırıkkale and Muş. In order to collect the data for the study, “Emotion Management Scale” which is a subscale of “The Scale of Academicians’ Emotional Intelligence Competencie’s Using Level in Profession Life” developed by Titrek (2004). In the analysis of the first sub-problem arithmetic mean and standard deviation; and for the second and third sub-problem t-test, one-way variance analysis and Tukey-b analysis were used. According to the findings of the study, school managers’ competencies of “fulfilling their responsibilities, holding promises and presenting ethical behavior” are positively perceived at high level, on the other hand some deficiencies are identified in the competencies of “calming down, getting rid of anger and calming in stressful situations”. In addition, it is found that the views are significant different according to the variables of “gender, seniority, type of school, the managers’ management style and the political proximity and countryman”.

 

Keywords: School manager, emotion management, perceptions of school manager’s and teachers’.

* Bu çalışma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Nisan 2008'de tamamlanan Flüt Çalışmasından Kaynaklanan Bedensel Sorunlar Çerçevesinde Geliştirilmiş Bir “Flüt Isınma Programı” başlıklı Doktora tezinin bir bölümünden hareketle oluşturulmuştur.

** Yrd.Doç.Dr, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD, otitrek@sakarya.edu.tr

*** Yrd.Doç.Dr ,Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD, mbayrakci@sakarya.edu.tr

*** Araş. Gör., Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD, dzafer@sakarya.edu.tr

 

 

* Metnin tamamını görebilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat reader yüklü olmalıdır. Yüklü değilse yüklemek için Tıklayınız