Bilimsel Yönetim Anlayışında Denetim

 

Supervision for Scientific Management Approach

 

Asiye TOKER GÖKÇE*

 

Özet

Denetim sürecinde örgütün planlanan amaçlarına ulaşmasını gerçekleştirmede önüne çıkan sorunlar belirlenir ve düzeltme yolları aranır. Denetim, örgütte hem performans belirleme hem de bir gelişim aracıdır. Alan yazında denetim, temel aldığı felsefi görüşlere göre, bilimsel denetim, sanatsal denetim, klinik denetim, öğretimsel denetim gibi, farklılaşmaktadır. 80’li yıllara kadar bilimsel yönetim anlayışının beslediği denetim anlayışı, iş görenin önceden belirlenen standartlara göre yeterli veya yetersiz biçiminde değerlendirilmesinden ibaretti. Geçen 30 yılda yönetim anlayışındaki değişimler, denetim süreçlerine de yansımıştır. Dolayısıyla denetim süreci de sadece iş görenin eksiklerini belirleme işlevinden uzaklaşarak, iş göreni aynı zamanda değiştirmeyi ve geliştirmeyi de hedeflemiştir. Türkiye’de eğitimcilerin değerlendirilmesinde son yıllarda ortaya çıkan akımlar etkili olsa da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) müfettişler aracılığı ile gerçekleştirdiği denetim, teftiş adı altında, bilimsel denetim anlayışını temsil etmektedir. Farklı denetim anlayışları, yeniliklerinden dolayı, alan yazında irdelenmektedir. Türkiye’de tüm eğitimcilerin kariyerleri boyunca her yıl yaşadıkları denetim hakkında birçok akademik çalışma bulunmaktadır. Ancak bilimsel denetimi bir denetim biçimi olarak irdeleyen kaynaklar yeterli değildir. Literatür taraması yöntemi ile oluşturulan bu çalışma söz konusu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. .

 

Anahtar sözcükler: Denetim, bilimsel denetim, eğitim, müfettiş.

 

Abstract

Organizations apply supervision process to find out problems concerned achieving planned objectives. Supervision is used as both determination and development tool in organizations. In the literature, supervision is differentiated based on his philosophical views, such as scientific supervision, artistic supervision, clinical supervision, and educational supervision. Up to 80’s, supervision based on scientific management approach that controls the employees according to standards from the pre-determined evaluation forms to evaluate them. In the past 30 years, changes in management philosophy also reflected the management processes. Therefore, supervision process shifted his mission from evaluation to development of the employees. In Turkey, educators are evaluated by the inspectors, who are appointed by the Ministry of National Education (MONE), and this process named as inspection for years. Different supervision processes are examined in the literature. Besides, there are great deals of studies related to inspection process in Turkey. However, resources examining scientific supervision as a form are not sufficient. This paper, which is formed by survey method, aims to fill this gap.

 

Key words: Supervision, scientific supervision, education, inspector.

 

* Yrd. Doç. Dr. Asiye TOKER GÖKÇE, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, e-posta: asitoker@gmail.com

 

 

 

* Metnin tamamını görebilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat reader yüklü olmalıdır. Yüklü değilse yüklemek için Tıklayınız