Okul Psikolojik Danışmanlarının Okulda Saldırganlık ve Şiddete Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

 

The Evaluation of School Counselors’ Opinions About School Violence and Aggression

 

Aslı UZ BAŞ *

 

Özet

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan psikolojik danışmanların okulda şiddet ve saldırganlık konusundaki görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmaya 40 psikolojik danışman katılmıştır. Araştırmaya ait veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Sonuçlar, ilköğretim okullarında çalışan psikolojik danışmanların davranışsal problemleri, ortaöğretim okullarında çalışan psikolojik danışmanların, akademik problemleri, okullarında en önemli problemler olarak algıladıklarını göstermiştir. Psikolojik danışmanların okulda şiddeti önlemek amacıyla en sık olarak sergiledikleri hizmetler sırasıyla, aile eğitimi ve bireysel psikolojik danışmadır. Psikolojik danışmanların % 40’ı kendilerini, okulda şiddet sorununu önlemede mesleki olarak yetersiz algılamakta, % 70’i ise bu konuda hizmet-içi bir eğitime gereksinim duymaktadır. Son olarak, psikolojik danışmanların hizmet içi eğitim çalışmalarından en önemli beklentileri çözüme yönelik, uygulanabilir eğitimlerin verilmesidir.

 

Anahtar Kelimeler: Okulda şiddet, saldırganlık, okul psikolojik danışmanları

   

Abstract

 

The purpose of this study was to evaluate the high school counselors’ opinions about school violence and aggression. The sample consisted of 40 school counselors. Data were collected through semi-structured interview technique. The results showed that the most frequent interventions school counselors perceived about school violence were respectively interviewing with parents and individual psychological counseling. While 40 % of school counselors claimed that they perceived themselves incompetent to prevent school violence, 70 % of them stated that they needed to get in-service training. Finally scool counselors reported that the training must be solutio-focused and applicable. Based on researh findings recommendadions were discussed.

 

Keywords: School violence, aggressiveness, school counselors

* Dr. Aslı Uzbaş,Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,Eğitim Bilimleri Bölümü,Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD., asliuzbas@gmail.com

 

 

* Metnin tamamını görebilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat reader yüklü olmalıdır. Yüklü değilse yüklemek için Tıklayınız